Kućevna stokastatistički prikaz

Bogdan Jevtić i Milan Živković, rođeni 1930. (mladićska fotografija)

Bogdan Jevtić i Milan Živković, rođeni 1930. (mladićska fotografija)

1866.
Pastuva – 8, kobila – 19, konja – 5, ždrebadi – 11;
bikova – 13, volova – 95, krava muzara – 51, krava jalovi – 32, junadi – 47, teladi – 50;
nerasta – 12, krmača – 137, veprova – 59, nazimadi – 244, prasadi 42;
ovnova – 26, ovaca – 286, dviski – 69, jagnjadi – 99;
jaraca – 4, koza – 21, jarica – 6, jaradi – 12;
košnica – 55.
Volovskih kola – 32, plugova – 22.

1895, 31. decembar
Konja – 19, goveda – 293, svinja – 226, ovaca – 534, koza – 34, košnica – 49.

1905, 31. decembar
Konja – 27, goveda – 363 (volova 132), svinja – 269, ovaca – 751 (ovnova 38), koza – 4 (3 koze, 1 jarac); ćuraka – 66, plovki – 20, kokoši – 2.014, košnica – 28 običnih. Domaćina sa domaćom stokom – 81, bez domaće stoke – 18.

1960.
Radna stoka – 132, krava i steonih junica – 207, ovaca za priplod – 438, krmača za priplod – 96.
Plugova – 93.
Zgrada za stoku – 3.163 m2.

1991, 31. mart
Konja – 6, goveda – 418, ovaca – 397, svinja – 710, živine – 2.571.