Medicinski centar 1972.Dobitnik Septembarske nagrade Valjeva

Napred, 22. septembar 1972

Medicinski centar Valjevo, formiran je 1965. godine integracijom Doma zdravlja i Bolnice „Dr Miša Pantić”. Ostvareni rezultati potvrdili su opravdanost integracije, stvorena je ekonomski i kadrovski snažna zdravstvena ustanova. Početkom 1970. godine došlo je do pripajanja i uključivanja u Medicinski centar zdravstvenih stanica Kamenica, Lajkovac, Mionica i Higijenskog zavoda u Valjevu, koje su do tada poslovale kao samostalne zdravstvene ustanove.

Tokom svog sedmogodišnjeg rada kolektiv Medicinskog centra je, s obzirom na start odakle je počeo, postigao veoma dobre rezultate u svome radu. Ukupan broj zaposlenih radnika sa 511 u 1965. godini, povećao se na 805 koncem juna 1972. godine. Broj radnika sa visokom spremom – lekara u odnosu na 1965. godinu povećao se sa 75 na 132. Posebna briga poklonjena je podizanju specijalističkog kadra sa osnovnom orijentacijom za školovanje sopstvenih mladih kadrova – lekara. Sad se nalazi na specijalizaciji 27 lekara a u Centru radi 51 lekar specijalista. Ovakvom svojom politikom svrstao se u red razvijenih zdravstvenih ustanova u našoj Republici.

Paralelno sa obezbeđenjem kadra, Medicinski centar je dosta ulagao u osnovna sredstva. Tokom proteklih godina izgrađen je objekat modernog i savremenog polikliničkog bloka u površini od 4000 kvm korisnog prostora, u koji su smeštene sve specijalističke službe i dispanzeri, bolnička apoteka, rentgen služba, laboratorija, transfuzija krvi i prijemno-trijažna služba. Juna 1967. godine otvorena su dva nova odeljenja – nervno i očno. Neuropsihijatrijsko i očno odeljenje imaju ambulantu i stacionar sa 80 postelja. Modernizovana je zgrada Antituberkuloznog dispanzera, za novo grudno odeljenje sa 80 postelja. U toku 1971. godine, adaptacijom bolničkih postelja stvoreni su uslovi za rad novootvorenih medicinskih službi: ortopedija, traumatologija, urologija, dečja hirurgija, patološka anatomija i ginekološko-akušersko odeljenje.

Na seoskom području izgrađene su zdravstvene stanice u Poćuti i Stavama. Isto tako su vršena intenzivna ulaganja u savremene aparate i opremu neophodno potrebne za savremeni medicinski tretman obolelih građana.

Prema izvršenju za 1971. godinu kolektiv Medicinskog centra preko svoje ambulantno-polikliničke službe ostvarilo je oko 1.500.000 pregleda, dok je u stacionaru lečeno 16.178 slučajeva sa ukupno 200.194 bolesnička dana.

Angažovanjem svih medicinskih radnika, u prvom redu na preventivnim merama i akcijama, iskorenjene su mnoge zarazne bolesti na ovom području. Posebnim zalaganjem zdravstvenih radnika u borbi protiv velikih boginja nije zabeležen ni jedan slučaj ovog oboljenja.